شب گذشته تو هیئت حاج مجید آقا شهردار بودن که البته سه ساعت و نیم جیم کرده بودن...

 این تصویر مربوط به ساعت 20دقیقه بامداد سه شنبه است.مجید آقا بعد از سه ساعت و نیم جیم کردن،تازه یادش اومد شهرداره!!!