برای زدن دشمن مشت لازم نیست

یک بند انگشت هم کافی است...