نتایج انتخابات مجلس نهم مشخص شد و در اکثر حوزه های انتخابیه اصلاح طلبان یا افرادی که با تابلوی اصلاح طلبی در انتخابات شرکت کرده بودند نتوانستند اعتماد مردم را جلب کنند.

اصلاح طلبان مدعی،مثل دوستان بجنوردی ما در توجیه این شکست بزرگ می گویند:اولا اصلاح طلبان واقعی در انتخابات نبودند و ثانیا بسیاری از آنها مثل محمد مهدی شهریاری اصلاح طلب بجنوردی از گردونه رقابتها با رد صلاحیت،حذف شده اند!

پاسخ شما چیست؟به نظر شما اگر اصلاح طلبان با تمام توانشان به میدان می آمدند می توانستند نظر مردم را جلب کنند؟

لطفا پاسخ ها را به دور از احساسات و با ادله ی مستدل ارائه کنید.