چایخانه صلواتی حرم مطهر امامین عسکریین یکی از شیرین ترین لحظات سفر به عتبات مقدسات...