اگر سال 91 سال ظهور باشد ما سرباز هستیم؟؟؟

اگر سال 91 سال ظهور باشد ما سرباز هستیم؟؟؟