روی یکی از درهای قدیمی صحن قدس حرم امام رضا(ع) نوشته:

شَهَنشهی که نوازد به مهر آهو را

کجا ز درگه لطفش کسی شود محروم؟