نوروز 1385 بود.برنامه عصر رادیو خراسان شمالی را من می ساختم.ساعت حول و حوش 3 عصر روز سوم،رئیس!تماس گرفت و گفت:فلانی برنامه امروز را خوب برو!

رفتن در اصطلاح برنامه سازی همان ساختن و تهیه برنامه است!

من برنامه آن روز را هم مثل روزهای قبل رفتم و تمام شد.بعد از برنامه دوباره صدای تلفنم در آمد.آن طرف خط رئیس بود.گفت:دستت درد نکنه.الان در خدمت آقای "ج" که مشاور آقای رئیس کل هم بودن،هستم.کلی از برنامه تعریف و تمجید و البته یک انتقاد!

با خودم گفتم من که کار خاصی نکردم و برنامه را مثل هر روز رفتم.نکنه آقای رئیس و آقای مشاور سلیقه شان با سلیقه مردم یکی شده!

 در هر صورت روز خوبی بود.هم برنامه زیاد مخاطب داشت و هم دل دوستان را شاد کرده بودیم.اما توصیه رئیس جالب بود.باید خوب برنامه می ساختم چون برنامه شنونده "ویژه" داشت!