آدم نه به گندم جنان راغب بود
 میل دگرش در دل و جان غالب بود

می خواست که از بهشت آید به نجف
 مقصود علی ابن ابی طالب (ع) بود...