ثروتی نماینده مردم بجنورد در جلسه علنی چهارشنبه 23 فروردین 1391

شما نخندی کی بخنده؟110 هزار رای آوردی بایدم اینجوری حال کنی.

هی جان...