نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست      خیال روی تو در هر طریق همره ماست
به رغم مدعیانی که منع عشق کنند       جمال چهره تو حجت موجه ماست...