بجنورد از فراز قله بابا موسی/صبح جمعه 15 اردیبهشت ماه1391