نامه زیر عریضه ای است از میرزا تقی خان امیر کبیر،مرد ماندگار تارخ ایران در عصر قاجار.در این نامه که خطاب به ناصر الدین شاه قاجار نگاشته شده،اوج قدرت و درایت سیاسی این بزرگمرد آشکار می شود.

متن نامه:

قربانت شوم

الساعه که در ایوان منزل با همشیره همایونی به شکستن لبه نان مشغولم خبر رسید که شاهزاده موثق الدوله حاکم قم را که بجرم رشاء و ارتشاء معزول کرده بودم به توصیه خود ابقا فرموده و سخن هزل رانده‌اید.فرستادم او را تحت الحفظ به تهران بیاورند تا اعلیحضرت بدانند که اداره امور مملکت با توصیه عمه و خاله نمی شود.

زیاده جسارت است.تقی