چه بـد دنیـایی است،دنیایی که پـایـانش اینجاست...

و چه سخت قیــامتی است،قیامتی که آغــازش اینجاست...