رشته ای بر گردنم افکنده دوست

رشته ای بر گردنم افکنده دوست

می‌کشد هر جا که خاطر خواه اوست

/ 2 نظر / 131 بازدید
زمر/6

مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس که به هر حلقه موییت گرفتاری هست گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست در و دیوار گواهی بدهد کاری هست

رضا

به به