/ 3 نظر / 18 بازدید
من

برای این انقلاب و رهبر و کشور باید جان داد

حر حسین جان

جیجل و پدر در قالبی دیگر

...

تو انقلابی نیستی تو جیگرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررری