سؤالات تاریخ اسلام

تذکر:

الف:امتحان داری فقط 4 سؤال بوده و 20 نمره دارد.

ب:دانشجویانی که نمره کنفرانس دارند،میتوانند فقط به سه سؤال پاسخ دهند.

ج:سؤالات امتحانی از میان سؤالات زیر خواهد بود.

 

نمونه سؤالات:

1-   اعراب ساکن جزیرة العرب به چند دسته تقسیم میشوند و دلایل عدم حاکمیت قانون و نظم سیاسی میان آنها چیست؟

2-   وضعیت اقتصادی شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت را تشریح نمایید.

3-   دو مورد از حوادث مهم زندگی پیامبر قبل از بعثت را نام برده و توضیح دهید.

4-   دعوت پیامبر اسلام شامل چند مرحله بوده است،توضیح دهید.

5-   مهم ترین اقدامات مشرکان مکه برای مقابله با پیامبر و مسلمانان را نام برده و توضیح دهید.

6-   کدام حادثه زمینه ساز هجرت پیامبر به مدینه بود؟مهم ترین دلایل هجرت را تشریح نمایید.

7-   چهار اصل از اصول شیوه ها و اهداف حکومتی پیامبر در مدیریت جامعه اسلامی را توضیح دهید.

/ 0 نظر / 25 بازدید